Witamy na stronie Rational Tax


Nasze biuro w ramach swojej działalności świadczy usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe różnej skali podmiotom gospodarczym prowadzącym biznes na terenie Polski. Każdy nasz klient jest traktowany indywidualnie. Staramy się dopasować ofertę naszych usług do jego własnych uwarunkowań pod względem merytorycznym jak również cenowym, mając na uwadze przy tym owocną i długofalową współpracę.

Oferta naszych usług


Pełna księgowość:

(zgodnie z ustawą o rachunkowości Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591)

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku od towarów i usług,
 • obliczanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej operacji magazynowych,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS.

Księgowość uproszczona:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie ewidencji podatkowych.

Kadry:

 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi (tj. ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych),
 • sporządzanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

Płace:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT–11/8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).
 Use OpenOffice.org